รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.29
Creator ธเรศ สันตติวงศ์ไชย
Title โครงสร้างผู้ถือหุ้นกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 40 (ธันวาคม 60)
Page no. 7
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธเรศ สันตติวงศ์ไชย, (2017) โครงสร้างผู้ถือหุ้นกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,7.
ธเรศ สันตติวงศ์ไชย, "โครงสร้างผู้ถือหุ้นกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):7.
ธเรศ สันตติวงศ์ไชย, โครงสร้างผู้ถือหุ้นกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.