รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.28
Creator ธวัช ภูษิตโภยไคย
Title เตรียมพร้อมเพื่อน้อมรับ (มือ)
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 40 (ธันวาคม 60)
Page no. 5
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธวัช ภูษิตโภยไคย, (2017) เตรียมพร้อมเพื่อน้อมรับ (มือ). วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,5.
ธวัช ภูษิตโภยไคย, "เตรียมพร้อมเพื่อน้อมรับ (มือ)". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):5.
ธวัช ภูษิตโภยไคย, เตรียมพร้อมเพื่อน้อมรับ (มือ). คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.