รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.17
Creator อัญชลี พิพัฒนเสริญ
Title สารสนเทศและการสื่อสาร : กรอบการควบคุมภายในโคโซ่ 2013
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 38 (มิถุนายน 60)
Page no. 115
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อัญชลี พิพัฒนเสริญ, (2017) สารสนเทศและการสื่อสาร : กรอบการควบคุมภายในโคโซ่ 2013. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,115.
อัญชลี พิพัฒนเสริญ, "สารสนเทศและการสื่อสาร : กรอบการควบคุมภายในโคโซ่ 2013". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):115.
อัญชลี พิพัฒนเสริญ, สารสนเทศและการสื่อสาร : กรอบการควบคุมภายในโคโซ่ 2013. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.