รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.15
Creator 1. วรรณี เตโชโยธิน
2. ธนฤทธิ์ นามพาโชค
Title สินทรัพย์สภาพคล่องและสภาพคล่องของหุ้น ภายใต้ IFRS ของตลาดทุนไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 38 (มิถุนายน 60)
Page no. 76
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วรรณี เตโชโยธิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2017) สินทรัพย์สภาพคล่องและสภาพคล่องของหุ้น ภายใต้ IFRS ของตลาดทุนไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,76.
วรรณี เตโชโยธิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. "สินทรัพย์สภาพคล่องและสภาพคล่องของหุ้น ภายใต้ IFRS ของตลาดทุนไทย". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):76.
วรรณี เตโชโยธิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. สินทรัพย์สภาพคล่องและสภาพคล่องของหุ้น ภายใต้ IFRS ของตลาดทุนไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.