รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.14
Creator 1. กอบแก้ว รัตนอุบล
2. พงศภัค ประจักษ์เฟื่องฟู
Title การปรับใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้น ตามหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสียในกรณีการโอนกิจการทั้งหมด ภายใต้ประมวลรัษฎากร
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 38 (มิถุนายน 60)
Page no. 58
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กอบแก้ว รัตนอุบล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2017) การปรับใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้น ตามหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสียในกรณีการโอนกิจการทั้งหมด ภายใต้ประมวลรัษฎากร. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,58.
กอบแก้ว รัตนอุบล และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การปรับใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้น ตามหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสียในกรณีการโอนกิจการทั้งหมด ภายใต้ประมวลรัษฎากร". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):58.
กอบแก้ว รัตนอุบล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การปรับใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้น ตามหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสียในกรณีการโอนกิจการทั้งหมด ภายใต้ประมวลรัษฎากร. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.