รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.13
Creator 1. วริยา วงษ์มาก
2. มนวิกา ผดุงสิทธิ์
Title ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือที่มีต่อการถือครองเงินสด
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 38 (มิถุนายน 60)
Page no. 46
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วริยา วงษ์มาก และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2017) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือที่มีต่อการถือครองเงินสด. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,46.
วริยา วงษ์มาก และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือที่มีต่อการถือครองเงินสด". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):46.
วริยา วงษ์มาก และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือที่มีต่อการถือครองเงินสด. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.