รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.12
Creator 1. ณัฐวีร์ คุสินธุ์
2. วัชนีพร เศรษฐสักโก
Title การเลือกผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่นภายนอก สำหรับรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาในประเทศไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 38 (มิถุนายน 60)
Page no. 38
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ณัฐวีร์ คุสินธุ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2017) การเลือกผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่นภายนอก สำหรับรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาในประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,38.
ณัฐวีร์ คุสินธุ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การเลือกผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่นภายนอก สำหรับรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาในประเทศไทย". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):38.
ณัฐวีร์ คุสินธุ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การเลือกผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่นภายนอก สำหรับรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาในประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.