รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.11
Creator ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
Title "เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ" ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีกับการตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 38 (มิถุนายน 60)
Page no. 22
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, (2017) "เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ" ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีกับการตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,22.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ""เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ" ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีกับการตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):22.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, "เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ" ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีกับการตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.