รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.10
Creator ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
Title การใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีแรก
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 38 (มิถุนายน 60)
Page no. 5
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์, (2017) การใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีแรก. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,5.
ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์, "การใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีแรก". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):5.
ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์, การใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีแรก. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.