รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.37
Creator ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
Title Detecting Accounting Fraud: Analysis and Ethics
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 36 (ธันวาคม 59)
Page no. 100
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, (2016) Detecting Accounting Fraud: Analysis and Ethics. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,12,100.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, "Detecting Accounting Fraud: Analysis and Ethics". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 12 (2016):100.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, Detecting Accounting Fraud: Analysis and Ethics. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2016.