รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.37
Creator ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
Title Detecting Accounting Fraud: Analysis and Ethics
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 36 (ธันวาคม 59)
Page no. 100
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2016). Detecting Accounting Fraud: Analysis and Ethics.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. 2016. "Detecting Accounting Fraud: Analysis and Ethics".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. "Detecting Accounting Fraud: Analysis and Ethics".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.