รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.36
Creator ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
Title เทคนิคการสัมภาษณ์ : การบัญชีสืบสวน
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 36 (ธันวาคม 59)
Page no. 93
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords การบัญชีสืบสวน, เทคนิคการสัมภาษณ์, การสัมภาษณ์เชิงปัญญา
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2016). เทคนิคการสัมภาษณ์ : การบัญชีสืบสวน.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. 2016. "เทคนิคการสัมภาษณ์ : การบัญชีสืบสวน".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. "เทคนิคการสัมภาษณ์ : การบัญชีสืบสวน".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.