รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.35
Creator ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
Title บริหารจัดการ SMEs ด้วยบัญชี
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 36 (ธันวาคม 59)
Page no. 85
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, (2016) บริหารจัดการ SMEs ด้วยบัญชี. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,12,85.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, "บริหารจัดการ SMEs ด้วยบัญชี". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 12 (2016):85.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, บริหารจัดการ SMEs ด้วยบัญชี. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2016.