รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.35
Creator ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
Title บริหารจัดการ SMEs ด้วยบัญชี
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 36 (ธันวาคม 59)
Page no. 85
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, มาตรฐานรายงานทางการเงิน, การควบคุม
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2016). บริหารจัดการ SMEs ด้วยบัญชี.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. 2016. "บริหารจัดการ SMEs ด้วยบัญชี".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. "บริหารจัดการ SMEs ด้วยบัญชี".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.