รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.34
Creator นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
Title บัญชีพอเพียง : แก้ความยากจน
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 36 (ธันวาคม 59)
Page no. 76
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, (2016) บัญชีพอเพียง : แก้ความยากจน. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,12,76.
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, "บัญชีพอเพียง : แก้ความยากจน". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 12 (2016):76.
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, บัญชีพอเพียง : แก้ความยากจน. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2016.