รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.34
Creator นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
Title บัญชีพอเพียง : แก้ความยากจน
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 36 (ธันวาคม 59)
Page no. 76
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords บัญชีพอเพียง, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การบัญชีครัวเรือน
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. (2016). บัญชีพอเพียง : แก้ความยากจน.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. 2016. "บัญชีพอเพียง : แก้ความยากจน".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. "บัญชีพอเพียง : แก้ความยากจน".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.