รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.33
Creator อุณากร พฤฒิธาดา
Title นักบัญชียุคดิจิตอลที่เกิดในรัชกาลที่ ๙
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 36 (ธันวาคม 59)
Page no. 69
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี, นักบัญชียุคดิจิตอล, ผลกระทบของเทคโนโลยี
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อุณากร พฤฒิธาดา. (2016). นักบัญชียุคดิจิตอลที่เกิดในรัชกาลที่ ๙.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อุณากร พฤฒิธาดา. 2016. "นักบัญชียุคดิจิตอลที่เกิดในรัชกาลที่ ๙".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อุณากร พฤฒิธาดา. "นักบัญชียุคดิจิตอลที่เกิดในรัชกาลที่ ๙".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.