รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.32
Creator สมชาย ศุภธาดา
Title ธ ทรงธรรม ดุจ แสงเทียน
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 36 (ธันวาคม 59)
Page no. 61
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords การจัดการธุรกิจตามแนวพระราชดํารัส, การบัญชีตามแนวพระราชดํารัส, ทศพิธราชธรรม
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมชาย ศุภธาดา. (2016). ธ ทรงธรรม ดุจ แสงเทียน.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมชาย ศุภธาดา. 2016. "ธ ทรงธรรม ดุจ แสงเทียน".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมชาย ศุภธาดา. "ธ ทรงธรรม ดุจ แสงเทียน".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.