รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.31
Creator 1. อนุธิดา เตียวไพบูลย์(ชุดที่1)
2. นนทวรรณ ยมจินดา(ชุดที่2)
Title สำนักงานสอบบัญชี: องค์กรแห่งการเรียนรู้
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 36 (ธันวาคม 59)
Page no. 48
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords องค์กรแห่งการเรียนรู้, สำนักงานสอบบัญชี, ผู้สอบบัญชี, Big4
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

1. อนุธิดา เตียวไพบูลย์(ชุดที่1)
2. นนทวรรณ ยมจินดา(ชุดที่2)
. (2016). สำนักงานสอบบัญชี: องค์กรแห่งการเรียนรู้.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
1. อนุธิดา เตียวไพบูลย์(ชุดที่1)
2. นนทวรรณ ยมจินดา(ชุดที่2)
. 2016. "สำนักงานสอบบัญชี: องค์กรแห่งการเรียนรู้".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
1. อนุธิดา เตียวไพบูลย์(ชุดที่1)
2. นนทวรรณ ยมจินดา(ชุดที่2)
. "สำนักงานสอบบัญชี: องค์กรแห่งการเรียนรู้".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.