รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.30
Creator 1. พรรณี กัมพลกัญจนา(ชุดที่1)
2. กุลยา จันทะเดช(ชุดที่2)
Title การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 36 (ธันวาคม 59)
Page no. 20
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม, การเปิดเผยข้อมูล
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

1. พรรณี กัมพลกัญจนา(ชุดที่1)
2. กุลยา จันทะเดช(ชุดที่2)
. (2016). การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
1. พรรณี กัมพลกัญจนา(ชุดที่1)
2. กุลยา จันทะเดช(ชุดที่2)
. 2016. "การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
1. พรรณี กัมพลกัญจนา(ชุดที่1)
2. กุลยา จันทะเดช(ชุดที่2)
. "การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.