รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.29
Creator 1. วรศักดิ์ ทุมมานนท์(ชุดที่1)
2. จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์(ชุดที่2)
Title ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิน Pack 5 ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน : กรณีประเทศไทย
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 36 (ธันวาคม 59)
Page no. 5
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords มาตรฐานการรายงานทางการเงิน PACK 5, ผลกระทบ, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

1. วรศักดิ์ ทุมมานนท์(ชุดที่1)
2. จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์(ชุดที่2)
. (2016). ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิน Pack 5 ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน : กรณีประเทศไทย.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
1. วรศักดิ์ ทุมมานนท์(ชุดที่1)
2. จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์(ชุดที่2)
. 2016. "ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิน Pack 5 ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน : กรณีประเทศไทย".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
1. วรศักดิ์ ทุมมานนท์(ชุดที่1)
2. จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์(ชุดที่2)
. "ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิน Pack 5 ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน : กรณีประเทศไทย".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.