รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.29
Creator 1. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
2. จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์
Title ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิน Pack 5 ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน : กรณีประเทศไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 36 (ธันวาคม 59)
Page no. 5
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2016) ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิน Pack 5 ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน : กรณีประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,12,5.
วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิน Pack 5 ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน : กรณีประเทศไทย". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 12 (2016):5.
วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิน Pack 5 ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน : กรณีประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2016.