รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.28
Creator ไพลิน ตรงเมธีรัตน์
Title The Controller's Function: The Work of the Managerial Accountant
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 35 (กันยายน 59)
Page no. 112
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ไพลิน ตรงเมธีรัตน์. (2016). The Controller's Function: The Work of the Managerial Accountant.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ไพลิน ตรงเมธีรัตน์. 2016. "The Controller's Function: The Work of the Managerial Accountant".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ไพลิน ตรงเมธีรัตน์. "The Controller's Function: The Work of the Managerial Accountant".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.