รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.27
Creator สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์
Title การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อมุ่งสู่การทำบัญชีตามสภาพความเป็นจริง
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 35 (กันยายน 59)
Page no. 98
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords การแก้ไขข้อผิดพลาด, การทําบัญชีตามสภาพความเป็นจริง, การปรับปรุงข้อผิดพลาด
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์. (2016). การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อมุ่งสู่การทำบัญชีตามสภาพความเป็นจริง.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์. 2016. "การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อมุ่งสู่การทำบัญชีตามสภาพความเป็นจริง".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์. "การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อมุ่งสู่การทำบัญชีตามสภาพความเป็นจริง".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.