รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.26
Creator นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
Title ความหมายและขอบเขตของการบัญชี
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 35 (กันยายน 59)
Page no. 86
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords การบัญชี, วิชาชีพบัญชี, ขอบเขตของการบัญชี
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. (2016). ความหมายและขอบเขตของการบัญชี.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. 2016. "ความหมายและขอบเขตของการบัญชี".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. "ความหมายและขอบเขตของการบัญชี".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.