รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.25
Creator 1. Wasinee Thammasiri(ชุดที่1)
2. Nopmanee Tepalagul(ชุดที่2)
Title The Effects of Multiple Restatements on Audit Fees
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 35 (กันยายน 59)
Page no. 66
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords Multiple Restatements, Audit Fee, Types of Restatements
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

1. Wasinee Thammasiri(ชุดที่1)
2. Nopmanee Tepalagul(ชุดที่2)
. (2016). The Effects of Multiple Restatements on Audit Fees.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
1. Wasinee Thammasiri(ชุดที่1)
2. Nopmanee Tepalagul(ชุดที่2)
. 2016. "The Effects of Multiple Restatements on Audit Fees".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
1. Wasinee Thammasiri(ชุดที่1)
2. Nopmanee Tepalagul(ชุดที่2)
. "The Effects of Multiple Restatements on Audit Fees".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.