รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.24
Creator Pinprapa Sangchan
Title The Effect of an Analysis of Expenses by Nature or by Function on Investors' judgments
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 35 (กันยายน 59)
Page no. 48
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords By Nature, By Function, In-complete Revelation
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Pinprapa Sangchan. (2016). The Effect of an Analysis of Expenses by Nature or by Function on Investors' judgments.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Pinprapa Sangchan. 2016. "The Effect of an Analysis of Expenses by Nature or by Function on Investors' judgments".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Pinprapa Sangchan. "The Effect of an Analysis of Expenses by Nature or by Function on Investors' judgments".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.