รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.23
Creator Teerachai Arunruangsirilert
Title Corporate Governance and Strategic Management Accounting: a Grounded Theory
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 35 (กันยายน 59)
Page no. 34
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords Corporate Governance, Strategic Management Accounting, Grounded Theory
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Teerachai Arunruangsirilert. (2016). Corporate Governance and Strategic Management Accounting: a Grounded Theory.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Teerachai Arunruangsirilert. 2016. "Corporate Governance and Strategic Management Accounting: a Grounded Theory".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Teerachai Arunruangsirilert. "Corporate Governance and Strategic Management Accounting: a Grounded Theory".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.