รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.22
Creator 1. รัญญา มโนสุนทร(ชุดที่1)
2. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร(ชุดที่2)
Title ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 35 (กันยายน 59)
Page no. 21
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords คุณลักษณะ, คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, ผลการดําเนินงานของบริษัท, บริษัทที่เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

1. รัญญา มโนสุนทร(ชุดที่1)
2. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร(ชุดที่2)
. (2016). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
1. รัญญา มโนสุนทร(ชุดที่1)
2. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร(ชุดที่2)
. 2016. "ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
1. รัญญา มโนสุนทร(ชุดที่1)
2. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร(ชุดที่2)
. "ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.