รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.21
Creator ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
Title ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 35 (กันยายน 59)
Page no. 5
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ, การสอบบัญชี
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2016). ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. 2016. "ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. "ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016. Print.