รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2014.8
Creator สมชาย ศุภธาดา
Title A.B.C. s of Behavioral Forensics
Publication Year 2014
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 10
Journal No. 27 (เมษายน 57)
Page no. 92
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมชาย ศุภธาดา. (2014). A.B.C. s of Behavioral Forensics.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมชาย ศุภธาดา. 2014. "A.B.C. s of Behavioral Forensics".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมชาย ศุภธาดา. "A.B.C. s of Behavioral Forensics".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014. Print.