รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2014.7
Creator ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
Title ต้นทุนและประโยชน์ของข้อมูลทางการเงิน ของส่วนงานดำเนินงาน
Contributor พิมพ์ใจ วีระศุทธากร
Publication Year 2014
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 10
Journal No. 27 (เมษายน 57)
Page no. 86
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords ส‹่วนงานดำเนินงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ต้นทุนและประโยชน์
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2014). ต้นทุนและประโยชน์ของข้อมูลทางการเงิน ของส่วนงานดำเนินงาน.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. 2014. "ต้นทุนและประโยชน์ของข้อมูลทางการเงิน ของส่วนงานดำเนินงาน".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. "ต้นทุนและประโยชน์ของข้อมูลทางการเงิน ของส่วนงานดำเนินงาน".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014. Print.