รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2014.6
Creator ไพลิน ตรงเมธีรัตน์
Title ว่าด้วยความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
Contributor นวพร พวงมณี
Publication Year 2014
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 10
Journal No. 27 (เมษายน 57)
Page no. 78
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords ความสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้Œประกอบวิชาชีพ; วิชาชีพบัญชี
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ไพลิน ตรงเมธีรัตน์. (2014). ว่าด้วยความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ไพลิน ตรงเมธีรัตน์. 2014. "ว่าด้วยความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ไพลิน ตรงเมธีรัตน์. "ว่าด้วยความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014. Print.