รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2014.5
Creator ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
Title มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2557 : การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
Publication Year 2014
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 10
Journal No. 27 (เมษายน 57)
Page no. 64
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords ผู้ตรวจสอบภายใน; มาตรฐานการสอบบัญชี; รหัส 610; การสอบบัญชี
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2014). มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2557 : การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. 2014. "มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2557 : การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. "มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2557 : การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014. Print.