รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2014.3
Creator Warinya Charoenchit
Title Investor Misperception about the Ability of Net Operating Assets to Forecast Future Performance: Thai Evidence
Contributor Somchai Supattarakul
Publication Year 2014
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 10
Journal No. 27 (เมษายน 57)
Page no. 32
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords Net Operating Assets; Earnings Persistence; Market Pricing; Cash Flows; Accruals
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Warinya Charoenchit. (2014). Investor Misperception about the Ability of Net Operating Assets to Forecast Future Performance: Thai Evidence.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Warinya Charoenchit. 2014. "Investor Misperception about the Ability of Net Operating Assets to Forecast Future Performance: Thai Evidence".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Warinya Charoenchit. "Investor Misperception about the Ability of Net Operating Assets to Forecast Future Performance: Thai Evidence".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014. Print.