รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2014.2
Creator Supana Sukanantasak
Title The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Earnings Informativeness through Earnings Persistence: Empirical Evidence from Thailand
Publication Year 2014
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 10
Journal No. 27 (เมษายน 57)
Page no. 14
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords Corporate Governance Mechanism; Earnings Quality; Earnings Persistence; Earnings Informativeness
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Supana Sukanantasak. (2014). The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Earnings Informativeness through Earnings Persistence: Empirical Evidence from Thailand.
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Supana Sukanantasak. 2014. "The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Earnings Informativeness through Earnings Persistence: Empirical Evidence from Thailand".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Supana Sukanantasak. "The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Earnings Informativeness through Earnings Persistence: Empirical Evidence from Thailand".
       : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014. Print.