รหัสดีโอไอ 10.14456/connexion.2018.8
Creator ธิติมา พลับพลึง
Title ผลตอบแทนการศึกษาด้วยการถดถอยควอนไทล์: สายสามัญกับอาชีวศึกษา
Publisher Mae Fah Luang University
Publication Year 2018
Journal Title MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
Journal Vol. 7
Journal No. 1
Page no. 93
URL Website http://connexion.mfu.ac.th
Website title MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN 24654213
Abstract บทความนี้คำนวณอัตราผลตอบแทนการศึกษาระหว่างแรงงานชายและหญิง กลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานไทยที่มีช่วงอายุ 15-45 ปี รวบรวมจากฐานข้อมูลการสำรวจแรงงานและการมีงานทำ (Labor Force Survey) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2558 วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบจำลองมินเซอร์ด้วยการถดถอยควอนไทล์ พบปัญหาความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างแรงงานชายสูงกว่าแรงงานหญิงอย่างมากในระดับการศึกษาเดียวกัน แรงงานชายและหญิงที่จบ ม.6 มีผลตอบแทนการศึกษาน้อยกว่า ผู้จบ ม.3 ประมาณร้อยละ 15-22 และ 22-25 ตามลำดับ ขณะที่แรงงานชายและหญิงที่จบ ปวช. มีผลตอบแทนการศึกษาสูงกว่าผู้จบ ม.3 ประมาณร้อยละ 32-52 และ 25-38 ตามลำดับ สะท้อนถึงความต้องการแรงงานทักษะขั้นต่ำในสายอาชีพมากกว่าสายสามัญในสถานประกอบ ดังนั้นรัฐควรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเสนอทุนให้เปล่าแบบมีเงื่อนไขให้แก่คนยากจนในการตัดสินใจเรียนอาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธิติมา พลับพลึง, (2018) ผลตอบแทนการศึกษาด้วยการถดถอยควอนไทล์: สายสามัญกับอาชีวศึกษา. MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences,7,93.
ธิติมา พลับพลึง, "ผลตอบแทนการศึกษาด้วยการถดถอยควอนไทล์: สายสามัญกับอาชีวศึกษา". MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 7 (2018):93.
ธิติมา พลับพลึง, ผลตอบแทนการศึกษาด้วยการถดถอยควอนไทล์: สายสามัญกับอาชีวศึกษา. Mae Fah Luang University:ม.ป.ท. 2018.