รหัสดีโอไอ 10.14456/connexion.2018.7
Creator สมพร รุจิกิตติอังศุธร
Title บทบาทในการส่งเสริมการเข้าถึงยารักษาโรคในกลุ่มประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Contributor กริชผกา บุญเฟื่อง
Publisher Mae Fah Luang University
Publication Year 2018
Journal Title MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
Journal Vol. 7
Journal No. 1
Page no. 179
URL Website http://connexion.mfu.ac.th
Website title MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN 24654213
Abstract จากการศึกษาพบว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนรอบต่างๆ ที่ผ่านมา มิได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเข้าถึงยารักษาโรคของประชาชนในประเทศสมาชิกเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าที่ประชุมจะได้ย้ำในพันธสัญญาที่ให้ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าถึงยารักษาโรคและวัคซีนที่จำเป็นทั้งหลายในราคาที่สามารถจ่ายได้ก็ตาม แต่ก็เป็นการเข้าถึงยารักษาโรคโดยการจ่ายเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศนั้นๆ ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงประชาชนในทุกระดับ ทั้งที่ยารักษาโรคเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งอาเซียนก็มิได้มีบทบาทที่ชัดเจนในการนำภารกิจตามพันธสัญญาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยการส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับของประเทศสมาชิกเข้าถึงยารักษาโรค
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมพร รุจิกิตติอังศุธร,กริชผกา บุญเฟื่อง. (2018) บทบาทในการส่งเสริมการเข้าถึงยารักษาโรคในกลุ่มประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences,7,179.
สมพร รุจิกิตติอังศุธร,กริชผกา บุญเฟื่อง. "บทบาทในการส่งเสริมการเข้าถึงยารักษาโรคในกลุ่มประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้". MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 7 (2018):179.
สมพร รุจิกิตติอังศุธร,กริชผกา บุญเฟื่อง. บทบาทในการส่งเสริมการเข้าถึงยารักษาโรคในกลุ่มประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. Mae Fah Luang University:ม.ป.ท. 2018.