รหัสดีโอไอ 10.14456/connexion.2018.6
Creator สุรัสวดี สินวัต
Title การพัฒนาวิธีการรักษาสตรีวัยทองด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
Contributor โฆสิต แพงสร้อย และศาสตรา เหล่าอรรคะ
Publisher Mae Fah Luang University
Publication Year 2018
Journal Title MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
Journal Vol. 7
Journal No. 1
Page no. 1
URL Website http://connexion.mfu.ac.th
Website title MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN 24654213
Abstract การวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการพัฒนาวิธีการรักษาสตรีวัยทองด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า ได้มีการพัฒนาวิธีการรักษาสตรีวัยทองจากวิธีการรักษาแบบเดิมของแพทย์แผนไทยใน 5 ประเด็น ดังนี้ (1) การตรวจร่างกายและการวิเคราะห์กลไกการเกิดโรคได้พัฒนาจากการจับชีพจรเพียงอย่างเดียว แพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ใช้วิธีการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ธาตุที่เป็นสาเหตุของโรค เน้นการซักประวัติอย่างละเอียดแล้วนำมาวิเคราะห์จนนำไปสู่การจ่ายยาที่เหมาะสมกับอาการ (2) การยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการจากการที่ไม่เคยปฏิบัติไปสู่การพัฒนาโดยการ บูรณาการร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันในการส่งตรวจฮอร์โมนเพื่อให้วางแนวทางการรักษาได้ถูกต้อง (3) การจ่ายยาสมุนไพรตำรับจากการใช้ยาลูกกลอนตำรับเดียวไปสู่การพัฒนา โดยมีการศึกษาและผลิตยาต้มสมุนไพรขึ้นมาใช้สามตำรับร่วมกับใช้ยาในบัญชียาหลัก เพื่อให้สามารถเลือกปรุงยาให้เหมาะสมกับธาตุหนักเบาของสตรีวัยทองได้ในแต่ละราย (4) การให้บริการด้านหัตถการจากการที่ไม่เคยปฏิบัติไปสู่การพัฒนาเพื่อแก้อาการแทรกซ้อนของผู้ป่วย เช่น การนวดรักษาและการอบสมุนไพร (5) การติดตามผลการรักษาจากการใช้การนัดเพียงอย่างเดียวได้พัฒนาการรักษาโดยการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อและยืนยันผลการรักษาโดยการตรวจเลือด แพทย์แผนไทยประยุกต์ได้พัฒนาวิธีการรักษาเพิ่มทางเลือกเป็นประโยชน์ต่อสตรี วัยทอง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุรัสวดี สินวัต,โฆสิต แพงสร้อย และศาสตรา เหล่าอรรคะ. (2018) การพัฒนาวิธีการรักษาสตรีวัยทองด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี. MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences,7,1.
สุรัสวดี สินวัต,โฆสิต แพงสร้อย และศาสตรา เหล่าอรรคะ. "การพัฒนาวิธีการรักษาสตรีวัยทองด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี". MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 7 (2018):1.
สุรัสวดี สินวัต,โฆสิต แพงสร้อย และศาสตรา เหล่าอรรคะ. การพัฒนาวิธีการรักษาสตรีวัยทองด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี. Mae Fah Luang University:ม.ป.ท. 2018.