รหัสดีโอไอ 10.14456/connexion.2018.5
Creator สรรค์ ตันติจัตตานนท์
Title การตีความอนุสัญญาภาษีซ้อน
Publisher Mae Fah Luang University
Publication Year 2018
Journal Title MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
Journal Vol. 7
Journal No. 1
Page no. 51
URL Website http://connexion.mfu.ac.th
Website title MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN 24654213
Abstract อนุสัญญาภาษีซ้อน เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสองประเทศเข้าตกลงทำการเจรจาเพื่อขจัดการเก็บภาษีเงินได้ซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างประเทศทั้งสอง โดยตามต้นแบบอนุสัญญาภาษีซ้อน ที่นานาประเทศยอมรับในการใช้เป็นต้นแบบในการเข้าตกลงเจรจาในปัจจุบันนี้คือต้นแบบขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD Model) และต้นแบบของ UN (UN Model) ทั้งนี้ตามต้นแบบดังกล่าวไม่ได้มีความผูกพันบังคับให้แต่ละประเทศนั้นจะต้องตกลงทำอนุสัญญาภาษีซ้อน อีกทั้งในการเข้าตกลงทำอนุสัญญาภาษีซ้อน นั้นมักจะทำหลายฉบับโดยภาษาที่แตกต่างกัน ในการตีความถึงบทบัญญัติเมื่อเกิดกรณีข้อพิพาทขึ้นจึงมีคำถามถึงการตีความในอนุสัญญาภาษีซ้อน นั้นว่าควรใช้แนวทางในการตีความอย่างไร
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สรรค์ ตันติจัตตานนท์, (2018) การตีความอนุสัญญาภาษีซ้อน. MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences,7,51.
สรรค์ ตันติจัตตานนท์, "การตีความอนุสัญญาภาษีซ้อน". MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 7 (2018):51.
สรรค์ ตันติจัตตานนท์, การตีความอนุสัญญาภาษีซ้อน. Mae Fah Luang University:ม.ป.ท. 2018.