รหัสดีโอไอ 10.14456/connexion.2018.4
Creator สุนทร มณีสวัสดิ์
Title การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย: ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ของเยอรมันกับการใช้ของประเทศไทย
Publisher Mae Fah Luang University
Publication Year 2018
Journal Title MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
Journal Vol. 7
Journal No. 1
Page no. 139
URL Website http://connexion.mfu.ac.th
Website title MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN 24654213
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเฉพาะประเด็นเรื่องการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยโดยการเปรียบเทียบกับประสบการณ์และปัญหาการใช้บังคับของประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน (อันเป็นรากฐานที่มาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย) ที่นำไปสู่การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมันภายหลังจากที่ได้ใช้มาเป็นเวลา 100 ปี ผลการศึกษาพบว่าการบังคับใช้หลักกฎหมายเรื่องการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยของไทยค่อนข้างเคร่งครัดและใช้เฉพาะการชำระหนี้ที่ใครๆ ก็ทำไม่ได้ (Objective Impossibility) จึงจะถือว่าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย แต่ของเยอรมันรวมถึงการชำระหนี้ที่เฉพาะลูกหนี้เท่านั้นที่ทำไม่ได้ (Subjective Impossibility) ด้วย ทำให้ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้มีความแตกต่างกัน การปรับปรุงแก้ไขของเยอรมันเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนนี้จึงไม่ตรงกับของไทยและไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไข อย่างไรก็ตามในประเด็นเรื่องการบังคับให้ลูกหนี้ต้องชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงที่เป็นภาระแก่ลูกหนี้อย่างมากและไม่ได้สัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้ประโยชน์ และกรณีการบังคับชำระหนี้ที่ลูกหนี้ต้องทำเฉพาะตัวในกรณีที่ไม่ควรคาดหวังว่าลูกหนี้จะต้องทำถึงเพียงนั้นและให้สิทธิลูกหนี้ที่จะปฏิเสธ (มาตรา 275) นั้น งานวิจัยนี้พบว่าสมควรบัญญัติในกฎหมายไทยให้ชัดเจนเช่นกัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุนทร มณีสวัสดิ์, (2018) การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย: ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ของเยอรมันกับการใช้ของประเทศไทย. MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences,7,139.
สุนทร มณีสวัสดิ์, "การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย: ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ของเยอรมันกับการใช้ของประเทศไทย". MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 7 (2018):139.
สุนทร มณีสวัสดิ์, การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย: ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ของเยอรมันกับการใช้ของประเทศไทย. Mae Fah Luang University:ม.ป.ท. 2018.