รหัสดีโอไอ 10.14456/connexion.2018.11
Creator อัจฉรา สโรบล
Title แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนทุ่งฟ้าฮ่าม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
Publisher Mae Fah Luang University
Publication Year 2018
Journal Title MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
Journal Vol. 7
Journal No. 1
Page no. 118
URL Website http://connexion.mfu.ac.th
Website title MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN 24654213
Abstract การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสิ่งทอของชุมชนทุ่งฟ้าฮ่าม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และหาแนวทางพัฒนาภูมิปัญญาสิ่งทอของชุมชน เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือ ผู้รู้ด้านภูมิปัญญา คนทอ จำนวน 6 คน ด้วยวิธีสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation Influence Control: AIC) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลวิจัยพบว่า สมาชิกกลุ่มทอผ้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีจำนวน 6 คน ทุกคนทอลวดลายดั้งเดิมอีสานได้ เทคนิคที่ใช้คือ ขิดลาย ทอยกดอก มัดหมี่ ส่วนความหมายลวดลาย สมาชิกไม่มีใครทราบ บอกเพียงว่าสืบทอดจากคนเฒ่า คนแก่ กลุ่มได้พัฒนาองค์ความรู้จากการอบรมและเรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้แก่ การจกแบบล้านนา อบรมย้อมสีธรรมชาติ ทอยกดอก มีการค้นหาลวดลายอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยเชื่อมโยงจากเรื่องเล่าตำนาน ส่วนแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาสิ่งทอควรมีการปรับปรุงเรื่องสีเป็นสีย้อมธรรมชาติและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ควรมีความหลากหลาย สอดแทรกสัญลักษณ์ เหมาะเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว งานวิจัยยังพบว่ากลุ่มมีจุดแข็งคือการมีส่วนร่วม แต่ด้านทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ การนำเสนอสินค้า การประชาสัมพันธ์ ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อัจฉรา สโรบล, (2018) แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนทุ่งฟ้าฮ่าม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences,7,118.
อัจฉรา สโรบล, "แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนทุ่งฟ้าฮ่าม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย". MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 7 (2018):118.
อัจฉรา สโรบล, แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนทุ่งฟ้าฮ่าม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. Mae Fah Luang University:ม.ป.ท. 2018.