รหัสดีโอไอ 10.14456/connexion.2018.10
Creator กมลนัยน์ ชลประทิน
Title ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศของอาเซียนในการแข่งขันของธุรกิจสายการบินของไทย
Contributor ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล
Publisher Mae Fah Luang University
Publication Year 2018
Journal Title MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
Journal Vol. 7
Journal No. 1
Page no. 157
URL Website http://connexion.mfu.ac.th
Website title MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN 24654213
Abstract บทความชิ้นนี้นำเสนอผลจากงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการนำความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศของอาเซียนในการแข่งขันของธุรกิจสายการบินของไทยที่รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเห็นว่าแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนต่างบังคับใช้กฎหมายให้เข้ากับบริบทของประเทศตน แต่เมื่อมีการรวมกลุ่มกันจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎเกณฑ์กลางร่วมกัน ประเทศสมาชิกจึงได้จัดทำ "ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่ของบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ" ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการในการรวมกลุ่มการเปิดเสรีของการขนส่งทางอากาศของอาเซียนและแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ความตกลงดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับ เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกนำไปอนุวัติการเท่านั้น และในส่วนของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า บางประเทศสมาชิกอยู่ในระหว่างร่างกฎหมายจึงมีเพียง "นโยบายการแข่งขันของอาเซียน" ปรับใช้เป็นการชั่วคราวขึ้นอยู่กับความสมัครใจ จึงไม่เพียงพอที่จะรองรับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างทันการณ์ ประเทศสมาชิกอาเซียนควรมีกฎหมายกลางควบคุมการแข่งขันในธุรกิจสายการบินร่วมกัน เพื่อให้ทุกสายการบินไม่ว่าในฐานะใด ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่อความเป็นเอกภาพระหว่างประเทศสมาชิก
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กมลนัยน์ ชลประทิน,ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล. (2018) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศของอาเซียนในการแข่งขันของธุรกิจสายการบินของไทย. MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences,7,157.
กมลนัยน์ ชลประทิน,ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล. "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศของอาเซียนในการแข่งขันของธุรกิจสายการบินของไทย". MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 7 (2018):157.
กมลนัยน์ ชลประทิน,ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศของอาเซียนในการแข่งขันของธุรกิจสายการบินของไทย. Mae Fah Luang University:ม.ป.ท. 2018.