รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2018.9
Creator 1. วิชุดา ไชยศิวามงคล
2. ลำปาง แม่นมาตย์
3. วัชรา จันทาทับ
Title การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพสารสนเทศ สำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแนวทางผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
Publisher โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2018
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 40
Journal No. 156
Page no. 57-102
Keyword การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ,ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ,พฤติกรรมการใช้สารสนเทศ ,การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ,คุณภาพสารสนเทศ ,Confirmatory Factor Analysis, User-Centric, Information Usage Behaviors, e-Commerce, Information Quality
URL Website http://cbsreview.cbs.chula.ac.th/Home.aspx
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 0125-6564
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วิชุดา ไชยศิวามงคล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพสารสนเทศ สำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแนวทางผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,40,57-102.
วิชุดา ไชยศิวามงคล และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพสารสนเทศ สำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแนวทางผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 40 (2018):57-102.
วิชุดา ไชยศิวามงคล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพสารสนเทศ สำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแนวทางผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2018.