รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2018.8
Creator จตุรงค์ นภาธร
Title การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย: กรณีศึกษาของกาแฟดอยช้างและโครงการพัฒนาดอยตุง
Publisher โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2018
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 40
Journal No. 156
Page no. 26-56
Keyword กิจการเพื่อสังคม ,การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,การจูงใจ ,รางวัลจากภายนอก ,รางวัลจากภายใน ,Social Enterprise ,Human Resource Management ,Motivation ,External Reward ,Internal Reward
URL Website http://cbsreview.cbs.chula.ac.th/Home.aspx
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 0125-6564
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จตุรงค์ นภาธร, (2018) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย: กรณีศึกษาของกาแฟดอยช้างและโครงการพัฒนาดอยตุง. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,40,26-56.
จตุรงค์ นภาธร, "การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย: กรณีศึกษาของกาแฟดอยช้างและโครงการพัฒนาดอยตุง". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 40 (2018):26-56.
จตุรงค์ นภาธร, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย: กรณีศึกษาของกาแฟดอยช้างและโครงการพัฒนาดอยตุง. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2018.