รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2018.5
Creator 1. ณัฐพล อัสสะรัตน์
2. จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
3. ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
Title การประเมินแบรนด์และองค์กรเพื่อการเติบโตของธุรกิจ
Publisher โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2018
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 40
Journal No. 155
Page no. 127-160
Keyword การประเมินแบรนด์ ,ความเป็นผู้ประกอบการ ,การเติบโตและพัฒนาการขององค์กร ,ธุรกิจ 4.0 ,Brand Valuation ,Entrepreneurship ,Organization Growth and Development ,Business 4.0
URL Website http://cbsreview.acc.chula.ac.th
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 0125-6564
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ณัฐพล อัสสะรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) การประเมินแบรนด์และองค์กรเพื่อการเติบโตของธุรกิจ. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,40,127-160.
ณัฐพล อัสสะรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การประเมินแบรนด์และองค์กรเพื่อการเติบโตของธุรกิจ". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 40 (2018):127-160.
ณัฐพล อัสสะรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การประเมินแบรนด์และองค์กรเพื่อการเติบโตของธุรกิจ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2018.