รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2018.4
Creator Sarayut Rueangsuwan
Title The Rating Implications of Consecutive Earnings Increases and Decreases
Publisher โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2018
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 40
Journal No. 155
Page no. 88-126
Keyword Credit Ratings ,Earnings Strings ,Earnings Uncertainty ,Fundamentals-based Risk ,Firm Fundamentals ,Rating Conservatism ,อันดับเครดิต ,แบบแผนของกำไร ,ความไม่แน่นอนของกำไร ,ความเสี่ยงพื้นฐาน ,ปัจจัยพื้นฐาน ,ความระมัดระวังของการจัดอันดับเครดิต
URL Website http://cbsreview.acc.chula.ac.th
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 0125-6564
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Sarayut Rueangsuwan, (2018) The Rating Implications of Consecutive Earnings Increases and Decreases. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,40,88-126.
Sarayut Rueangsuwan, "The Rating Implications of Consecutive Earnings Increases and Decreases". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 40 (2018):88-126.
Sarayut Rueangsuwan, The Rating Implications of Consecutive Earnings Increases and Decreases. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2018.