รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2018.11
Creator 1. เภารีนา พวงกิ่งแก้ว
2. พัชรา ตันติประภา
Title การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคที่มีจิตสำนึกของการบริโภคอย่างยั่งยืนในอำเภอเมืองเชียงใหม่
Publisher โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2018
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 40
Journal No. 156
Page no. 1-25
Keyword การแบ่งส่วนตลาด ,การบริโภคอย่างยั่งยืน ,ผู้บริโภคที่มีจิตสำนึกการบริโภคอย่างยั่งยืน ,Segementation ,Sustainable Consumption ,Sustainable Conscious Consumer
URL Website http://cbsreview.cbs.chula.ac.th/Home.aspx
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 0125-6564
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เภารีนา พวงกิ่งแก้ว และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคที่มีจิตสำนึกของการบริโภคอย่างยั่งยืนในอำเภอเมืองเชียงใหม่. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,40,1-25.
เภารีนา พวงกิ่งแก้ว และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคที่มีจิตสำนึกของการบริโภคอย่างยั่งยืนในอำเภอเมืองเชียงใหม่". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 40 (2018):1-25.
เภารีนา พวงกิ่งแก้ว และผู้แต่งคนอื่นๆ. การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคที่มีจิตสำนึกของการบริโภคอย่างยั่งยืนในอำเภอเมืองเชียงใหม่. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2018.