รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2018.1
Creator 1. กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์
2. ก่อพงษ์ พลโยราช
Title มาตรวัดบุคลิกภาพประเทศ
Publisher โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2018
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 40
Journal No. 155
Page no. 1-29
Keyword บุคลิกภาพประเทศ ,มาตรวัดบุคลิกภาพประเทศ ,แบรนด์ ,Country Personality ,Country Personality Scale ,Brand
URL Website http://cbsreview.acc.chula.ac.th
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 0125-6564
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) มาตรวัดบุคลิกภาพประเทศ. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,40,1-29.
กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "มาตรวัดบุคลิกภาพประเทศ". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 40 (2018):1-29.
กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. มาตรวัดบุคลิกภาพประเทศ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2018.