รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.res.2017.164
Title นิเวศวิทยาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลำน้ำเสียวใหญ่จังหวัดมหาสารคาม (Ecology and Community Participation in the Management of theLam Nam Sieo Yai in Maha-Sarakham Province)
Creator 1. ชมภู่ เหนือศรี
2. นุกูล กุดแถลง
3. วรรณภา เหลี่ยมสิงห์ขร
4. ปิยะ โมคมุล
Contributor 1. หัวหน้าโครงการ
2. ผู้ร่วมวิจัย
3. ผู้ร่วมวิจัย
4. ผู้ร่วมวิจัย
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Publication Year 2560
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ชมภู่ เหนือศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2560) นิเวศวิทยาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลำน้ำเสียวใหญ่จังหวัดมหาสารคาม (Ecology and Community Participation in the Management of theLam Nam Sieo Yai in Maha-Sarakham Province). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม:ม.ป.ท.
ชมภู่ เหนือศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2560. นิเวศวิทยาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลำน้ำเสียวใหญ่จังหวัดมหาสารคาม (Ecology and Community Participation in the Management of theLam Nam Sieo Yai in Maha-Sarakham Province). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม;
ชมภู่ เหนือศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. นิเวศวิทยาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลำน้ำเสียวใหญ่จังหวัดมหาสารคาม (Ecology and Community Participation in the Management of theLam Nam Sieo Yai in Maha-Sarakham Province). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560. Print.