รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.res.2016.264
Title การแสดงออกของ A Disintegrin and Metalloproteinase 8 (ADAM8) ในเซลล์เยื่อบุผิวช่องปากของมนุษย์ (Expression of A Disintegrin and Metalloproteinase 8 (ADAM8) in Human Oral Epithelial Cells)
Creator 1. สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ
2. พัทนินทร์ มนตรีขจร
3. สาครรัตน์ คงขุนเทียน
Contributor 1. หัวหน้าโครงการ
2. ผู้ร่วมวิจัย
3. ผู้ร่วมวิจัย
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publication Year 2557
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) การแสดงออกของ A Disintegrin and Metalloproteinase 8 (ADAM8) ในเซลล์เยื่อบุผิวช่องปากของมนุษย์ (Expression of A Disintegrin and Metalloproteinase 8 (ADAM8) in Human Oral Epithelial Cells). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ม.ป.ท.
สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. การแสดงออกของ A Disintegrin and Metalloproteinase 8 (ADAM8) ในเซลล์เยื่อบุผิวช่องปากของมนุษย์ (Expression of A Disintegrin and Metalloproteinase 8 (ADAM8) in Human Oral Epithelial Cells). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;
สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การแสดงออกของ A Disintegrin and Metalloproteinase 8 (ADAM8) ในเซลล์เยื่อบุผิวช่องปากของมนุษย์ (Expression of A Disintegrin and Metalloproteinase 8 (ADAM8) in Human Oral Epithelial Cells). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557. Print.