รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.res.2016.244
Title โครงการย่อยที่ 2 การส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยโปรแกรมพัฒนาครุแบบบูรณาการสะเต็ม (

Promoting teaching management performance of science teachers, students develop an integrated program with full-set flyer.

)
Creator 1. วรวัฒน์ พรหมเด่น
2. เทพพร โลมารักษ์
Contributor 1. หัวหน้าโครงการ
2. ผู้ร่วมวิจัย
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Publication Year 2559
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วรวัฒน์ พรหมเด่น และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) โครงการย่อยที่ 2 การส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยโปรแกรมพัฒนาครุแบบบูรณาการสะเต็ม (

Promoting teaching management performance of science teachers, students develop an integrated program with full-set flyer.

). มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์:ม.ป.ท.
วรวัฒน์ พรหมเด่น และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. โครงการย่อยที่ 2 การส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยโปรแกรมพัฒนาครุแบบบูรณาการสะเต็ม (

Promoting teaching management performance of science teachers, students develop an integrated program with full-set flyer.

). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์;
วรวัฒน์ พรหมเด่น และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการย่อยที่ 2 การส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยโปรแกรมพัฒนาครุแบบบูรณาการสะเต็ม (

Promoting teaching management performance of science teachers, students develop an integrated program with full-set flyer.

). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559. Print.