รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.res.2015.269
Title ผลของการให้กินกะทิบริสุทธิ์เป็นระยะเวลานานต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ทเพศผู้วัยกลางชีวิต (Effects of chronic oral administration of virgin coconut milk on cardiovascular functions in middle-aged male rats)
Creator ฉวีวรรณ จั่นสกุล
Contributor หัวหน้าโครงการ
Publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2558
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ฉวีวรรณ จั่นสกุล,หัวหน้าโครงการ. (2558) ผลของการให้กินกะทิบริสุทธิ์เป็นระยะเวลานานต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ทเพศผู้วัยกลางชีวิต (Effects of chronic oral administration of virgin coconut milk on cardiovascular functions in middle-aged male rats). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท.
ฉวีวรรณ จั่นสกุล,หัวหน้าโครงการ. 2558. ผลของการให้กินกะทิบริสุทธิ์เป็นระยะเวลานานต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ทเพศผู้วัยกลางชีวิต (Effects of chronic oral administration of virgin coconut milk on cardiovascular functions in middle-aged male rats). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
ฉวีวรรณ จั่นสกุล,หัวหน้าโครงการ. ผลของการให้กินกะทิบริสุทธิ์เป็นระยะเวลานานต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ทเพศผู้วัยกลางชีวิต (Effects of chronic oral administration of virgin coconut milk on cardiovascular functions in middle-aged male rats). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558. Print.