รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.img.2018.17
Title โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำบ้านกอก (ตอนบน) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Creator สำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน
Contributor กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Publisher กรมชลประทาน
Publication Year 2561
Description กรมชลประทานได้เร่งขับเคลื่อนวางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) เร่งแก้ปัญหาพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ถูกบุกรุกและครอบครองโดยผิดกฎหมาย นำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ยากจนไร้ที่ดินทำกินได้เข้าใช้ประโยชน์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายในการจัดการที่ดินและส่งมอบให้ราษฎรไร้ที่ดินทำกินให้ได้ จำนวน 100,000 ไร่ โดยจะทำการส่งมอบในปี 2560 จำนวน 50,000 ไร่ สำหรับกรมชลประทานได้ร่วมบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในปี 2559-2560 จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำระบบน้ำชลประทานในพื้นที่ 7 จังหวัด ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านกอก เป็นหนึ่งโครงการที่กรมชลประทานได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยึดคืนบริเวณตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรมชลประทานยังได้น้อมนำศาสตร์พระราชา เรื่องการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินที่จะไหลลงมาในอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ โดยการปลูกหญ้าแฝกสลับพืชเศรษฐกิจ เช่น ปลูกน้อยหน่า บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ
Format PICTURE
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4942
Date and time 2561
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5

บรรณานุกรม

สำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2561). โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำบ้านกอก (ตอนบน) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [รูปภาพ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4942
สำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, "โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำบ้านกอก (ตอนบน) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", 2561. รูปภาพ.ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4942
สำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, (2561). โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำบ้านกอก (ตอนบน) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา, [รูปภาพ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4942